AVG Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van CRE & More, ook van toepassing voor alle transacties onder de naam CRE Software.

AVG Privacyverklaring CRE Software

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door CRE & More geleverde producten en diensten. Tevens wanneer handelend onder de naam CRE Software.
CRE & More, gevestigd Griffensteijnselaan 66, 3703AD Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://cre-and-more.com
Adres: Griffensteijnselaan 66, 3703 AD Zeist
Mobiel: 06-53806530
KvK nummer: 59306076
BTW-identificatienummer: NL001363602B95

Persoonsgegevens die wij verwerken

CRE & More verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die CRE & More van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door CRE & More in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Website adres
 • Social media gegevens als bijv. Facebook pagina
 • Bankgegevens

Verwerkt CRE & More ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. CRE & More verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vermoed dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met CRE & More, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van offertes en overeenkomsten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit CRE & More. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van CRE & More. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

CRE & More neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CRE & More) tussen zit.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is CRE & More gebonden aan de daarvoor geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt CRE & More zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we gegevens

CRE & More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
CRE & More verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De website van CRE & More gebruikt technische en functionele cookies. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

CRE & More maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en eventueel om te zien hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van deze “Analytics”-dienst.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek.

CRE & More wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

CRE & More hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. CRE & More heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij CRE & More toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval CRE & More gebruik maakt van de diensten van derden, zal CRE & More in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via

Deze privacy verklaring is opgesteld d.d. 18 mei 2018

 

Wilt u ook een eigen website?